Новости

Јавне набавке JN 4/2019 - Рачунарска опрема

4.12.2020

 

Институт за књижевност и уметност објављује Јавни позив и Конкурсну документацију за јавну набавку добара - рачунарска опрема.Преузмите јавни позив

Модел уговора

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Подаци о предмету набавке

Упуство за састављање понудеПартија 1

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 2

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 3

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 4

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 5

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 6

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 7

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација


Партија 8

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене

Техничка спецификација