др Марија Циндори Шинковић

научни сарадник

Рођена је 15. априла 1950. године у Чантавиру, а од 1961. године живи у Суботици где је завршила гимназију. Студирала од 1969. до 1973. на Филолошком факултету у Београду на Одсеку за југословенску и светску књижевност. За компаративистичку студију Винске песме Ђуре Јакшића и Шандора Петефија, која садржи превод око тридесет Петефијевих песама, добила Октобарску награду града Београда за најбоље студентске радове. Дипломирала 1973. годсуне, а постдипломске студије завршила 1975. године. Од 1974. до 1977. године професор на Педагошкој академији у Суботици.

Магистарски рад Јокаи Мор у јужнословенским књижевностима одбранила 1977. године код ментора др Миодрага Поповића. Исте године је изабрана за сталног сарадника (самосталног истраживача) Института за књижевност и уметност у Београду, где ради најпре као хунгаролог на пројекту Компаративна изучавања српске књижевности, а касније на пројекту Историја српске књижевне приодике XX века. Докторску дисертацију са темом Адy Ендре у српској књижевности одбранила 2005. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Бави се компаратистичким проучавањима мађарскосрпских књижевних веза, историјом књижевности и књижевне периодике, естетиком, савременим књижевнотеоријским питањима.

За Хунгаролошки институт у Новом Саду урадила контрастивну лектуру тротомног мађарскосрпског речника. У звању вишег лектора на Филозофском факултету у Новом Саду по позиву предавала предмете Теорија и пракса превођења и Историја српскомађјарских културних и књижевних веза. Учествовала на више од двадесетак научних скупова у земљи и иностранству. Самостално организовала научне скупове и била је уредник или коуредник три зборника научних радова. Била на студијским боравцима у Немачкој, Аустрији, Мађарској.

Сарађивала је у листовима и часописима Студент, Видици, Знак, Домети, Књижевна историја, Летопис Матице српске, члан редакције суботичке Руковети. Објавила четири књиге превода лирике.

Библиографија/pdf