dr Marko Teodorski

naučni saradnik


Završio je osnovne (teza: „Prvi heroji u rečima i stvarima: diskurzivna analiza post-mikenskih ‘herojskih’ grobova“) i master (teza: „Prostorne ideologije smrti: uloga prostora i funerarne keramike u konstruisanju društvenih grupa“) studije klasične arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu, pod nazivom „Through the Siren’s Looking-Glass: Victorian Monstrosity of the Male Desiring Subject“, odbranio je na univerzitetima Eberhard Karls u Tibingenu (Nemačka) i Via Domicija u Perpinjonu (Francuska), kao stipendista Evropske komisije na projektu EMJD Cultural Studies in Literary Interzones. Tokom doktorskih studija boravio je na Univerzitetu u Bergamu (Italija), kao i na Institutu za anglofoni svet Univerziteta Pariz 3 – Nova Sorbona (Francuska). U zvanje naučnog saradnika izabran je 2017. godine, a od aprila 2018. godine radi na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.

Urednik je knjige Monstrosity from the Inside Out (2014) kao i temata Književne istorijeposvećenog dijalogu arheologije i književnosti, pod nazivom Pisano naličje predmeta: književno-arheološki međuprostori (2016). Autor je članaka iz sfere sociologije, kulturologije, antropologije, arheologije i filozofije joge, objavljenih u naučnim zbornicima i časopisima.

Govori engleski, francuski i nemački jezik.

Oblasti interesovanja: studije materijalne kulture, književna teorija, filozofija i praksa joge, teorije čudovišnosti, viktorijanska kultura i književnost, antička kultura i filozofija. U okviru ovih polja, posebnu pažnju poklanja pojmu čudovišnosti kao kulturnog palimpsesta i istorijskim/kulturnim formama transcendentalnog kao van-diskurzivne prakse.


Kontakt: teodorskimarko@gmail.com

Bibliografija (pdf 317K)