dr Predrag Todorović

viši naučni saradnik


Rođen je 6. 6. 1958. u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1985, na katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti. Magistrirao 1990. na odseku za Romanistiku sa temom „Protejska svest pripovedača Beketove Trilogije“. Postdiplomac na Sorboni, Pariz IV, na odseku za Komparativnu književnost, 1989-1990. Doktorirao 2010. u Novom Sadu na Odseku za sprpsku književnost Filozofskog fakulteta sa temom „Dadaizam u srpskoj književnosti“. U Institutu je zaposlen od 2011. godine. Radi na projektu „Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)“.

Bavi se srpskom avangardom, dadaizmom, srpskim pesništvom, Samjuelom Beketom, francuskom i svetskom književnošću, teorijom žanrova, trivijalnom književnošću, bilingvizmom. Objavio je preko pedeset naučnih radova, kako na srpskom tako i na francuskom i engleskom jeziku. Objavio hrestomatiju radova Beket 2010; Antologiju srpskog dadaizma 2014; monografije Planeta Dada i Dadaistički časopisi 2016. Kourednik zbornika Avangarda: od Dade do nadrealizma 2015. Uređivao temate časopisa „Treći program“ i „Vidici“ posvećene Beketu. Objavljivao prevode sa engleskog i francuskog. Piše i objavljuje poeziju i prozu. Radio kao novinar (Student, Vidici, Duga, FoNet, Radio France International). Član je redakcije međunarodnog časopisa Filološke studije. Član je Međunarodnog udruženja proučavalaca pozorišta – International Federation for Theatre Research (IFTR) sa sedištem u Oksfordu, a u okviru te organizacije član je Radne grupe o Samjuelu Beketu – Samuel Beckett Working Group (SBWG).Kontakt: teostef@eunet.rs

 

Bibliografija (pdf 105K)