dr Marko Avramović

naučni saradnik


Marko Avramović je rođen u Beogradu 1984. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mladenovcu. Diplomirao je i masterirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je 2019. godine odbranio doktorsku disertaciju „Poezija Aleksandra Ristovića u kontekstu srpskog pesništva druge polovine dvadesetoga veka“.

Od 2011. godine stalno je zaposlen u Institutu za književnost i umetnost. Trenutno se nalazi u zvanju naučnog saradnika. Od početka 2020. angažovan je na odeljenju za poetiku moderne i savremene srpske književnosti. Od febrara 2014. sekretar je i član redakcije časopisa za nauku o književnosti Književna istorija.

Bavi se književnom istorijom i književnom kritikom. Učestvovao je na više naučnih skupova od međunaronog i nacionalnog značaja u zemlji i inostranstvu (Boston, Pariz, Ljubljana). Objavio je jednu monografiju i četrdesetak naučnih studija, kritika i eseja u časopisima i zbornicima međunarodnog i nacionalnog ranga.

Za svoj rad više puta je nagrađivan. Dobio je nagradu iz fonda „Radmila Popović“ za najbolji diplomski rad iz srpske književnosti HH veka u školskoj 2009/2010, dok je za doktorat dobio nagradu „Gavrilo Princip“ za najbolju disertaciju iz oblasti srpskog jezika i književnosti.

Prethodni projekti: Učešće na projektu „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti HH veka: nacionalni i evropski kontekst (178016)“ (2011–2019) finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je realizovan u Institutu za književnost i umetnost. Avramović je od 2012–2014. obavljao i dužnosti sekretara projekta. Tokom trajanja projekta učestvovao je u organizaciji više naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog karaktera i objavljivanju, kao sekretar i član redakcionog odbora, više projekatskih publikacija.

Oblasti interesovanja i istraživanja: srpska književnost HH veka, istorija srpske poezije, savremena srpska poezija i proza.Kontakt: mrkavramovic@yahoo.com

 

Bibliografija (pdf 360K)