dr Aleksandra Mančić

naučni savetnik


Rođena u Beogradu, diplomirala je i magistrirala na grupi za Španski jezik i književnost književnost, na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa temom magistarskog rada Jugoslovenske književnosti srpskohrvatskog jezičkog područja u prevodu na španski (1930-1990). Doktorsku tezu Una aproximación traductológica al problema de la cultura del extranjero (Traduktološki pristup problemu kulture stranca) odbranila je na Autonomnom univerzitetu u Madridu.

Radila je kao predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu (1988-1998) i kao gostujući predavač na Autonomnom univerzitetu u Madridu (1989-1991). Učestvovala u osnivanju Kolegijuma za evropske jezike (1998), ogranka Centra za studije kulture, udruženog u Alternativnu akademsku obrazovnu mrežu (AAOM). Bavila se proučavanjem problema prevođenja i nastave prevođenja. Na AAOM, bila je koordinator kurseva „Odnosi dominacije između kultura – Prevođenje i manipulacija“, i „Prevođenje kao proces interkulturnog označavanja“ (1999-2000). Osnovala je i uređivala je biblioteku Prevođenje i mišljenje, u izdanju AAOM (2000-2005).

U Institutu za književnost i umetnost radi od 2008. godine. Bila je angažovana na projektu „Savremene književne teorije i njihova primena: nove diskursivne prakse književnoteorijskih proučavanja“ (2008-2010). Od 2011. godine, radi na projektu „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“, kojim rukovodi od septembra 2015.

U okviru teorije prevođenja, njena interesovanja usmerena su na prevod i prevođenje u svetlu problematike ideologije književnog teksta; misao o prevođenju i njen odnos prema filozofiji; međukulturnu komunikaciju; etiku i poetiku književnog prevoda; razvoj prevođenja i misli o prevođenju u srpskoj kulturi; prevođenje između srpske i mediteranskih književnosti (španske, francuske, italijanske) u rano moderno doba.

Autor je sedam knjiga o torijskim problemima prevođenja i međukulturne razmene, kao i stotinak stručnih tekstova. Prevela je niz knjiga sa španskog, francuskog, italijanskog i engleskog jezika.

Član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije od 1994. godine.

Kontakt: aleksandra.mancic@gmail.com

Bibliografija (pdf 222K)