dr Tatjana Jovićević

viši naučni saradnik


Rođena je 1963. godine u Beogradu, gde se redovno školovala do diplomiranja na Filološkom fakultetu, na grupama za jugoslovenske književnosti i opštu književnost i jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik, aprila 1988. godine. Na završnim godinama osnovnih i tokom postdiplomskih studija istraživačko interesovanje vezala je najpre za poeziju srpskog predromantizma i romantizma, a potom i za pitanja popularne književnosti, književno-kritičke misli i matrica kulturnog života u toj i narednoj epohi.

Spoljni saradnik projekta „Istorija srpske književne periodike“ Insituta za književnost i umetnost postala je 1988. godine i tu vrstu saradnje sa projektom nastavila tokom postdiplomskih studija (magistratura 1999, doktorat 2006) i akademske karijere, koja je u međuvremenu obuhvatala i rad u Institutu za političke studije (2000–2003) i na katedri za srpsku književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2003–2009).

Od decembra 2009. radi kao stalno zaposleni naučni saradnik Instituta, na projektu za pručavanje književne periodike, baveći se istraživanjima književnih dela objavljenih jedino u periodici i pitanjima funkcionisanja književnih i paraknjiževnih naslova, književnokritičke misli i kulturnih politika plasiranih kroz periodična izdanja.


Kontakt: : tbjovicevic@gmail.com; tbjov@sbb.rs

Bibliografija (pdf 148K)