dr Bojan Čolak

viši naučni saradnik


Rođen u Beogradu 18.8.1978. godine. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, grupu za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, upisao 1998. godine, gde je diplomirao 2003. godine sa temom “Problem nečiste krvi u romanu Nečista krv Borisava Stankovića”. Na istom fakultetu odbranio je 2007. godine magistarski rad “Uticaj patrijarhalnog društvenog modela na mušku svest u romanu Gazda Mladen Borisava Stankovića”. Rad na doktorskoj tezi „Modeli predstavljanja patrijarhalnog društva u prozi srpske moderne“ započeo je 2008. godine. Zaposlen je u zvanju istraživača-pripravnika od 1.7.2004. godine na projektu Poetička istraživanja. Godine 2007. izabran u zvanje istraživača-saradnika. Oblasti interesovanja su mu srpska književnost HH veka, kulturologija, interdisciplinarnost. Govori engleski jezik.

Kursevi: “Dostojevski kao mislilac”, Centar za istoriju i teoriju književnosti, 2000/2001; “Gender Studies”, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2003/2004; “Internet i književnost”, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003/2004.

Nagrade: II Brankova nagrada Matice srpske za najbolji diplomski rad za školsku 2002/2003 godinu; I nagrada na konkursu za esej o Disu na 41. Disovom proleću 2004. godine.Kontakt: btcolak@yahoo.com

 

Bibliografija (pdf 168K)