dr Stanislava (Vujnović) Barać

viši naučni saradnik


Rođena 1977. godine. Od 2004. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost na projektu specijalizovanom za proučavanje (književne) periodike. Diplomirala i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirala sa tezom „Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20-ih i 30-ih godina 20. veka“.

Objavila monografiju Avangardna Misao: avangardne tendencije u časopisu Misao u vreme uređivanja Ranka Mladenovića 1922-1923 (2008) i tridesetak studija u različitim stručnim časopisima i zbornicima radova. Učestvovala u radu brojnih domaćih, regionalnih i međunarodnih naučnih skupova.

Uže istraživačke teme su joj ženska književnost i aktivizam, posebno u periodu između dva svetska rata, istorija jugoslovenske periodike, avangardna književnost, kao i različiti aspekti proze Ive Andrića.Kontakt: stanislava.vujnovic@ikum.org.rs

Bibliografija (pdf 375K)