dr Branko Zlatković

viši naučni saradnik


Branko R. Zlatković rođen 1973. godine u Aranđelovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom gradu. Diplomirao 1999. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu 2005. godine magistrirao (Prvi srpski ustanak „u govoru i u tvoru“) i 2010. doktorirao (Nastajanje nove srpske države – usmene pripovedne vrste o istorijskim ličnostima i događajima od Prvog srpskog ustanka do Berlinskog kongresa 1804–1878).

Od 2002. zaposlen u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo.

Višegodišnji rukovodilac Međunarodnog kampa folkloristike (Tršić – Beograd) i Međunarodnog omladinskog sabora srpske i balkanske duhovnosti (Aranđelovac – Beograd).

Odgovorni urednik Zadužbine, lista Vukove zadužbine i odgovorni urednik 1804, časopisa Zadužbinskog društva „Prvi srpski ustanak“.

Radio kao predavač na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu humanističkih nauka u Beogradu na žurnalističkim nastavnim predmetima: Stilistika i retorika, Reportaža, Obrada vesti.

Učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Objavio više studija u periodici u oblastima: srpska usmena književnost i srpska književnost 19. veka. Priredio više izdanja, a 2007. objavio knjigu Prvi srpski ustanak u govoru i u tvoru.


Bibliografija (pdf 166K)