dr Svetlana Šeatović

naučni savetnik


Rođena 2. juna 1975. godine u Novoj Gradiški, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i prva dva razreda Gimnazije društvenog smera završila u Pakracu (Republika Hrvatska). Maturirala sa odličnim uspehom na Pedagoškoj akademiji u Beogradu 1993. godine.

Diplomirala na Filološki fakultet u Beogradu, grupu za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću 1998. godine

Tokom školske 1994/'95. godine studirala grupu za italijanski jezik i književnost.

Postdiplomske studije na Filološkom fakultetu upisala 1998/’99. na Smeru nauka o književnosti. Magistarsku tezu "Intertekstualnost u pesništvu Ivana V. Lalića" odbranila 2002. pod mentorstvom prof. dr Jovana Delića i članovima komisije: prof. dr Novica Petković, doc. dr Aleksandar Jerkov.

Doktorirala 2010. na Filološkom fakultetu Priroda i funkcija ciklusa u poeziji Vaska Pope i Ivana V. Lalića pod mentorstvom prof. dr Jovana Delića. Komisija: prof. dr Jovan Delić, prof. dr Aleksandar Jovanović, prof. dr Aleksandar Jerkov.

Na konkursu Ministarstva nauke Republike Srbije 2010. dobila stipendiju za postdoktorsko usavršavanje u trajanju od šest meseci u Italiji. Postdoktorsko usavršavanje iz oblasti tekstologije i pripreme kritičkih izdanja u trajanju od 6 meseci obavila školske 2011-2012. godine na univerzitetima u Italiji (Verona, Torino, Pavia, Peskara, Pisa). Na Univerzitetu u Paviji usavršavala se u Centru za rukopise italijanske književnosti 20. veka i u Institutu za kompjuterizaciju u lingvistici (CNR) u Pizi.

Zaposlenje

Od 1999. do 2002. zaposlena kao istraživač-pripravnik na Filološkom fakultetu u Beogradu na projektu Poetika moderne srpske proze.

Od 2002. godine zaposlena kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Forimiranje poetike moderne srpske književnosti početkom 20. veka pod rukovodstvom prof. dr Novice Petkovića. Od 2002. do 2010. pored naučnog rada obavljala poslove sekretara na naučnim projektima koji se bave poetikom srpske poezije 20. veka i učestvovala u organizacionim i programskim poslovima u okviru 10 naučnih skupova. Od 2011. godine zaposlena na naučnom projektu Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka – nacionalni i evropski kontekst (178016) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2015) kojim rukovodi prof. dr Jovan Delić u Institutu za književnost i umetnost.

Rukovodila međunarodnim naučnim podprojektom Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti tokom 2012-2013. godine u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. Veka – nacionalni i evropski kontekst (178016) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2015) u saradnji sa Univerzitetom Kjeti-Peskara (Italija).

Angažovana kao istraživač-saradnik na međunarodnom projektu COST u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu od 2007. do 2011. godine.

Od 2007. u kontinuitetu honorarno angažovana kao asistent za predmet ''Uvod u tumačenje srpske književnosti'' na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

Objavila preko 100 radova koji se bave poetičkim problemima savremenog i modernog srpskog pesništva 20. veka u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Predavanja po pozivu održala predavanja na osnovnim i doktorskim studijama po pozivu na Univerzitetu u Peskari ( 2012). Učestvovala na brojnim međunarodnim konferncijama u inostranstvu (Poznanj, Grac, Vašington, Boston, Granada, Split, Torino) i u zemlji (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Vranje).

Objavljivala kritičke tekstove u Politici, Večernjim novostima, Književnom magazinu i Književnosti.

Članstva, udruženja

Predstavnik Instituta za književnost i umetnost u Zajednici Instituta Srbije, član Predsedništva Zajednice Instituta Srbije za grupaciju društveno-humanističkih nauka.

Član američkog udruženja slavista Association for Slavic, East European& Eurasian Studies, ASEEES, USA.

Član žirija ''Meša Selimović'' za knjigu godine i žirija ''Desanka Maksimović'' za celokupan pesnički opus.

Majka jednog deteta.


Bibliografija (pdf 223K)