Jelena Lalatović

istraživač saradnik


Jelena Lalatović (Beograd, 1994) završila je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, odbranivši master rad pod nazivom Ženska strana rata: memorija i poetika u romanu Ravnoteža i časopisu Profemina autorke i urednice Svetlane Slapšak. Na matičnom fakultetu upisala je i doktorske studije, gde je prijavila doktorsku disertaciju pod naslovom Žanrovi književne kritike i polemike u omladinskoj i studentskoj periodici: kritička javnost na Beogradskom univerzitetu od 1937. do 1968. godine.

Autorka je više naučnih radova u oblasti studija periodike, književnosti za decu i mlade i ženske književnosti.

Članica je Evropskog društva za proučavanje periodike (European Society for Periodical Research). U koautorstvu sa Hristinom Cvetinčanin Knežević objavila je Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika (2019).

U periodu od maja 2018. do 2019. bila je angažovana u Institutu kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zaposlena je od maja 2019. godine, trenutno u okviru odeljenja Periodika u istoriji srpske književnosti i kulture, od februara 2021. godine u zvanju istraživač-saradnik.


Kontakt: zlatnalala@gmail.com; lalatovicj@protonmail.com

Bibliografija (pdf 480Kb)