Direktor

 

dr Bojan Jović
naučni savetnik

tel. (+381 11) 2686 036; 2686 178
faks (+381 11) 2686 036
e-mail: bojan.jovic@ikum.org.rs